POLITYKA PRYWATNOŚCI SOBOTA HOUSE OF DENTISTRY

 

Poufność Państwa danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. Przestrzegamy restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych, celem zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych nam danych. W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz realizując obowiązki wynikające z przepisów prawa przedstawiamy zbiór zasad dotyczący przetwarzania danych osobowych przez Sobota House of Dentistry.

Dane są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („RODO”) oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy o ochronie danycn osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustaw szczególnych mających zastosowanie do działalności związanej z usługami medycznymi i dentystycznymi.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sobota House spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Iwaszkiewicza 3, 60-461 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001046734, nr NIP 7812053757, nr REGON 52582832700000, e-mail: gabinet@sobotadent.pl.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Przedstawienie oferty, zawarcie umowy, świadczenie usług dentystycznych (wywiad przed zabiegiem, zebranie danych), archiwizacja dokumentacji usług dentystycznych `· Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą)

· Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przepisy prawa – przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na obowiązki ciążce na administratorze, w tym wyniające z ustaw dot. prowadzenia działalności w zakresie usług dentystycznych i medycznych)

· art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy o świadczenie usług)

Obsługa procesu składanych reklamacji · art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy)
· art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny)
Dochodzenie roszczeń · art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń)
Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych) · art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych)
 1. Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych:
  1. osoby upoważnione przez Administratora,
  2. podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych i osoby upoważnione przez te podmioty (dostawcy usług IT, hostingowych, księgowych, serwerów),
  3. podmioty, których udział w realizacji usługi jest konieczny ze względu na treść umowy oraz firmy świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników, firmy świadczące usługi zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, firmy świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także firmy świadczące usługi księgowe, pracownie medyczne, diagnostyczne,
  4. podmioty, którym Administrator udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 3. Okres, przez który Pańśtwa dane osobowe będą przechowywane:
  1. do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub wycofania zgody w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych,
  2. okres niezbędny do realizacji umowy, wraz z wynikającymi z niej obowiązkami stron – w przypadku przetwarzania danych w związku z zawarciem przez Państwa umowy z Administratorem (20 lat dla dokumentacji medycznej),
  3. do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,
  4. po okresach wskazanych w pkt a) i b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu:
  1. prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (otrzymsania ich kopii), sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  3. prawo przenoszenia swoich danych osobowych do innego administartora,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
  5. prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy z Administratorem.
 6. Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (możliwe jest profilowanie danych), jednak nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać na Państwa sytuację.
 7. W przypadku pytań lub wątpliwości lub w celu wykonania uprawnień wskazanych w pkt. 6 lit.a-d zapraszamy do kontaktu – dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1 powyżej.